Commit 6c02dc1d authored by manu tortosa's avatar manu tortosa
Browse files

Sync

parent 4c98278e
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR The_Chakra_Project
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Manuel Tortosa <manutortosa@chakra-project.org>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Chakra Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://chakra-project.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-25 17:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-03 23:02+0000\n"
"Last-Translator: Manuel Tortosa <manutortosa@chakra-project.org>\n"
"Language-Team: Catalan (Valencian) (http://www.transifex.com/projects/p/chakra-project/language/ca@valencia/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Language: ca@valencia\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
#: contents/ui/InfoPage.qml:30
msgid "Back"
msgstr "Enrere"
#: contents/ui/main.qml:64
msgid ""
"Thanks for trying out our latest ISO. Hopefully you will take the time to "
"read this quick overview what Chakra is, what it is trying to achieve, what "
"it is not, and what is not done yet."
msgstr "Gràcies per provar la nostra darrera imatge ISO.. Ens agradaria que passeu una estona llegint aquesta petita introducció Chakra, que explica què és Chakra, què és el que volem aconseguir, que no és i el que falta per fer encara."
#: contents/ui/main.qml:94
msgid "Welcome"
msgstr "Benvingut"
#: contents/ui/main.qml:95
msgid "News"
msgstr "Noticies"
#: contents/ui/main.qml:117
msgid "Install Chakra"
msgstr "Instal·la Chakra"
#: contents/ui/main.qml:126
msgid "Website"
msgstr "Web"
#: contents/ui/main.qml:135
msgid "Donate"
msgstr "Donacions"
#: contents/ui/main.qml:144
msgid "Beginners Guide"
msgstr "Guia del principiant"
#: contents/ui/main.qml:153
msgid "Passwords"
msgstr "Contrasenyes"
#: contents/ui/main.qml:162
msgid "Installed Packages"
msgstr "Paquets instal·lats"
#: contents/ui/InfoModel.qml:12
msgid "Chakra and Arch"
msgstr "Chakra i Arch"
#: contents/ui/InfoModel.qml:13
msgid ""
"The Chakra Project split from Arch in the spring of 2010. It is no longer "
"based on Arch, but a fork, with its own repositories, toolchain, and update "
"schedule. <b>Mixing of repos is not possible.</b>"
msgstr "El projecte Chaka es va separar de la distribució Arch a la primavera del 2010. Ja no està basada en Arch, ara és un fork, amb repositoris, eines i actualitzacions pròpies. <b>Barrejar repositoris, no és possible.</b>"
#: contents/ui/InfoModel.qml:17
msgid "The Chakra Project"
msgstr "El projecte Chakra"
#: contents/ui/InfoModel.qml:18
msgid ""
"The Chakra Project is dedicated to providing a pure KDE/Qt desktop operating"
" system that is simple and transparent. The LiveImage is an important tool "
"and key to the user's first impression, while the half-rolling release model"
" ensures cutting edge features with solid system stability and long "
"life.<br><br> Simplicity is great for users new to Linux, but simple doesn't"
" mean that you won't have to learn anything. Getting the most from Chakra "
"requires a certain level of competency, and is more focused toward KISS-"
"minded users who aren't afraid to get their hands dirty. However, if you are"
" willing to learn and put in a little effort, Chakra is an excellent "
"distribution to start with. It requires a minimum of distro-specific "
"knowledge, and its initial install is rock-solid and easy to manipulate.<br>"
" There is also a wonderful Beginner's Guide available on the wiki, helping "
"to guide you through the process of learning to use Chakra, KDE, and thus "
"Linux, from the very beginning."
msgstr "El projecte Chakra es dedica a proporcionar un sistema operatiu d'escriptori KDE/Qt, senzill i transparent. La imatge Live és una eina important i clau per a la primera impressió de l'usuari, mentre que el model d'actualitzacions half-rolling, propi i únic de Chakra, assegura prestacions molt noves amb una sòlida estabilitat del sistema i un cicle d'estabilitat molt llarg.<br><br>La simplicitat és important per a nous usuaris de Linux, però el fet que sigui simple no significa que no tingueu que aprendre res. Obtenir els millors resultats de Chakra, requereix un cert nivell de competència, i està més enfocada a usuaris amb una mentalitat KISS que no tinguin por d'embrutar-se les mans aprenent alguna cosa nova. No obstant, si esteu disposat a aprendre i esforçar-vos una mica, Chakra és una distribució excel·lent per a començar. Requereix un mínim coneixement específic de la distribució i la instal·lació final és sòlida i fàcil de modificar.<br>També hi ha una bonica guia de l'usuari novell disponible a la wiki, que us ajudarà en el procés d'aprendre a usar Chakra, KDE i per tant, Linux. "
#: contents/ui/InfoModel.qml:22
msgid "What needs work"
msgstr "Què s'ha de fer encara"
#: contents/ui/InfoModel.qml:23
msgid ""
"Pacman, the package manager, was never designed to use a GUI frontend. "
"Chakra tried to use appset-qt for some time, but it was not reliable for "
"complex updates. The decision has been made to go with just the command-"
"line tool 'pacman', and the online package viewer for a GUI, until the new "
"package manager, akabei, is ready.<br><br> Tribe, the installer, is not "
"finished yet- you'll see the warning about it when starting the install. To "
"make it work correctly, it has been simplified, meaning not all features "
"you'd expect from a modern installer are implemented. When keeping the "
"install within Tribe's limitations, it works very well. Work continues to "
"get Tribe to be a full featured, complete installer as soon as possible."
msgstr "Pacman, el gestor de paquets, mai fou dissenyat per a usar una interfície gràfica. Chakra ha provat d'usar Appset-Qt durant un cert temps, però no era confiable per a gestionar actualitzacions complexes. Per tant, es va prendre la decisió de proporcionar tan sols l'eina de línia d'ordres «pacman» fins que el nou gestor de paquets, Akabei, estigui llest.<br><br>Tribe, el nostre instal·lador, encara no està acabat, veureu un avís en iniciar l'instal·lador. Per a que funcioni correctament, s'ha simplificat, això vol dir que no s'han implementat totes les característiques dels instal·ladors moderns per tal que la instal·lació funcioni correctament. Els treballs per a proveir Tribe de característiques avançades continuen a molt bon ritme i aviat tindrem un instal·lador modern i avançat."
#: contents/ui/InfoModel.qml:27
msgid "Chakra and KDE"
msgstr "Chakra i KDE"
#: contents/ui/InfoModel.qml:28
msgid ""
"This is a complete KDE centric distro. To that end you won't find gtk2 on "
"this ISO (this means no flashplugin, as it has gtk2 dependencies). The "
"focus is on showing the full power of KDE/Qt, and when a reasonable choice "
"is available, open source options.<br>At the end of the install you'll "
"notice the option to install 'bundles'- those are the most well known 'must-"
"have' gtk2 apps, which are expected to be available on a Linux distro, or "
"applications that have no comparable Qt option. Bundles are managed through"
" a separate interface at this time, not integrated into the package manager "
"used for regular applications in the repos. Once Chakra has it's own "
"package manager ready (akabei will replace pacman), everything will be "
"handled by one front-end."
msgstr "Aquesta és una distro completament cèntrica de KDE. No trobareu Gtk en aquesta ISO (això vol dir que no porta el connector flash ja que depèn de Gtk2). Està enfocada a mostrar el potencial real de KDE/Qt i sempre que hi hagi una opció disponible a opcions de codi obert.<br><br>Quan acabeu d'instal·lar, veureu una opció per a instal·lar «Bundles», són grans aplicacions Gtk que esperaríeu t robar a qualsevol distribució Linux, o aplicacions que no tenen cap opció Qt comparable.. Els «bundles» són gestionats per una interfície gràfica independent, no integrada al gestor de paquets de les aplicacions habituals. Una vegada Chakra tingui el seu gestor de paquets propi llest (Akabei reemplaçarà Pacman), tot estarà gestionat des del mateix frontal."
#: contents/ui/InfoModel.qml:32
msgid "Chakra and Security"
msgstr "Chakra i la seguretat"
#: contents/ui/InfoModel.qml:33
msgid ""
"The Chakra Project install comes with the firewall application Kufw, but the"
" configuration of this program is up to the user. The kernel is built with "
"several MAC hardening options, including Tomoyo and AppArmor, and the "
"'tomoyo-tools' package is included to let the user configure this system. A"
" third tool to handle security included is Clam AntiVirus, which handles "
"detection and removal of malware. You can find more documentation on how to"
" apply any of these tools on our wiki."
msgstr "La instal·lació del projecte Chakra proporciona una aplicació de tallafocs, Kufw, però l'heu de configurar al vostre gust.. El kernel proporciona diverses opcions de enduriment MAC, com ara Tomoyo i AppArmor i s'ha inclòs el paquet «tomoyo-tools» per si l'usiari vol configurar aquesta opció. També s'ha inclòs l'antivirus Clam, que gestiona la detecció i eliminació de programari maliciós. Podeu trobar informació sobre totes aquestes eines a la wiki."
......@@ -4,14 +4,15 @@
#
# Translators:
# Enrique Bravo <sombrahelicoptero@gmail.com>, 2013.
# Malcer <malcer@gmx.com>, 2013.
# Sombra Helicóptero <sombrahelicoptero@gmail.com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Chakra Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://chakra-project.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-25 17:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2013-01-23 14:58+0000\n"
"Last-Translator: Sombra Helicóptero <sombrahelicoptero@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-04 00:45+0000\n"
"Last-Translator: Malcer <malcer@gmx.com>\n"
"Language-Team: Spanish (http://www.transifex.com/projects/p/chakra-project/language/es/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -32,7 +33,7 @@ msgstr "Gracias por probar nuestra nueva ISO. Esperamos que se tome el tiempo d
#: contents/ui/main.qml:94
msgid "Welcome"
msgstr "Bienvenid@"
msgstr "Bienvenido/a"
#: contents/ui/main.qml:95
msgid "News"
......@@ -130,7 +131,7 @@ msgid ""
"used for regular applications in the repos. Once Chakra has it's own "
"package manager ready (akabei will replace pacman), everything will be "
"handled by one front-end."
msgstr "Esta es una distro centrada por completo en KDE. Hasta el punto de que no encontrará gtk2 en esta ISO (esto significa que no está el plugin de flash, porque tiene dependencias gtk2). El objetivo es mostrar todo el poder de KDE/Qt y, cuando hay una alternativa razonable disponible, opciones de código abierto.<br>Al final de la instalación verá la opción para instalar \"bundles\" - ésas son las aplicaciones indispensables más conocidas con gtk2, las que se espera que estén disponibles en una distro Linux, o aplicaciones que no tienen una alternativa comparable en Qt. Los bundles se gestionan, por ahora, usando una interfaz aparte, no integrada en el gestor de paquetes que se emplea para las aplicaciones normales que están en los repositorios. Cuando Chakra posea su propio gestor de paquetes (akabei reemplazará a pacman), todo se manejará desde una única interfaz."
msgstr "Esta es una distro centrada por completo en KDE. Hasta el punto de que no encontrará gtk2 en esta ISO (esto significa que no está el plugin de flash, porque tiene dependencias gtk2). El objetivo es mostrar todo el poder de KDE/Qt y, cando hay una alternativa razonable disponible, opciones de código abierto.<br>Al final de la instalación verá la opción para instalar \"bundles\" - esas son las aplicaciones indispensables más conocidas con gtk2, las que se espera que estén disponibles en una distro Linux, o aplicaciones que no tienen una alternativa comparable en Qt. Los bundles se gestionan, por el momento, usando una interfaz aparte, no integrada en el gestor de paquetes que se emplea para las aplicaciones normales que están en los repositorios. Cuando Chakra posea su propio gestor de paquetes (akabei reemplazará a pacman), todo se manejará desde una única interfaz."
#: contents/ui/InfoModel.qml:32
msgid "Chakra and Security"
......@@ -145,4 +146,4 @@ msgid ""
" third tool to handle security included is Clam AntiVirus, which handles "
"detection and removal of malware. You can find more documentation on how to"
" apply any of these tools on our wiki."
msgstr "La instalación de Chakra viene con la aplicación cortafuegos Kufw, pero la configuración de este programa se deja al usuario. El kernel se compila con varias opciones que dificultan el acceso por MAC, incluyendo Tomoyo y AppArmor, y el paquete \"tomoyo-tools\" se incluye para permitir al usuario configurar este sistema. Una tercera utilidad para manejar la seguridad que se incluye es Clan AntiVirus, que se dedica a la detección y eliminación de malware. Encontrará más documentación sobre como emplear cualquiera de estas herramientas en nuestra wiki."
msgstr "La instalación de Chakra viene con la aplicación cortafuegos Kufw, pero la configuración de este programa se deja al usuario. El kernel se compila con varias opciones que dificultan el acceso por MAC, incluyendo Tomoyo y AppArmor, y el paquete \"tomoyo-tools\" se incluye para permitir al usuario configurar este sistema. Una tercera utilidad que se incluye para manejar la seguridad es Clam AntiVirus, que se dedica a la detección y eliminación de malware. Encontrará más documentación sobre como emplear cualquiera de estas herramientas en nuestra wiki."
......@@ -3,13 +3,14 @@
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Translators:
# Malcer <malcer@gmx.com>, 2013.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: The Chakra Project\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: http://chakra-project.org/bugs/\n"
"POT-Creation-Date: 2012-11-25 17:52+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-11-25 17:04+0000\n"
"Last-Translator: Adrián Chaves Fernández <adriyetichaves@gmail.com>\n"
"PO-Revision-Date: 2013-02-04 00:33+0000\n"
"Last-Translator: Malcer <malcer@gmx.com>\n"
"Language-Team: Galician (http://www.transifex.com/projects/p/chakra-project/language/gl/)\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
......@@ -19,61 +20,61 @@ msgstr ""
#: contents/ui/InfoPage.qml:30
msgid "Back"
msgstr ""
msgstr "Atrais"
#: contents/ui/main.qml:64
msgid ""
"Thanks for trying out our latest ISO. Hopefully you will take the time to "
"read this quick overview what Chakra is, what it is trying to achieve, what "
"it is not, and what is not done yet."
msgstr ""
msgstr "Gracias por probar a nosa última ISO. Esperamos que te tomes un tempo para ler este rápido resumo do que é Chakra, o que trata de conseguir, o que é o que non está feito ata agora."
#: contents/ui/main.qml:94
msgid "Welcome"
msgstr ""
msgstr "Benvido"
#: contents/ui/main.qml:95
msgid "News"
msgstr ""
msgstr "Noticias"
#: contents/ui/main.qml:117
msgid "Install Chakra"
msgstr ""
msgstr "Instalar Chakra"
#: contents/ui/main.qml:126
msgid "Website"
msgstr ""
msgstr "Páxina web"
#: contents/ui/main.qml:135
msgid "Donate"
msgstr ""
msgstr "Donar"
#: contents/ui/main.qml:144
msgid "Beginners Guide"
msgstr ""
msgstr "Guía para principiantes"
#: contents/ui/main.qml:153
msgid "Passwords"
msgstr ""
msgstr "Contrasinais"
#: contents/ui/main.qml:162
msgid "Installed Packages"
msgstr ""
msgstr "Paquetes instalados"
#: contents/ui/InfoModel.qml:12
msgid "Chakra and Arch"
msgstr ""
msgstr "Chakra e Arch"
#: contents/ui/InfoModel.qml:13
msgid ""
"The Chakra Project split from Arch in the spring of 2010. It is no longer "
"based on Arch, but a fork, with its own repositories, toolchain, and update "
"schedule. <b>Mixing of repos is not possible.</b>"
msgstr ""
msgstr "The Chakra Project separouse de Arch na primaveira do 2010. Xa non se basa en Arch, é unha derivación, cós seus propios repositorios, sistema de construcción e ciclos de actualizacións.<b>Non é posible a mezcla de repositorios.</b>"
#: contents/ui/InfoModel.qml:17
msgid "The Chakra Project"
msgstr ""
msgstr "The Chakra Project"
#: contents/ui/InfoModel.qml:18
msgid ""
......@@ -91,11 +92,11 @@ msgid ""
" There is also a wonderful Beginner's Guide available on the wiki, helping "
"to guide you through the process of learning to use Chakra, KDE, and thus "
"Linux, from the very beginning."
msgstr ""
msgstr "The Chakra Project dedícase a prover un sistema operativo de escritorio KDE/Qt puro, simple e transparente. A imaxe \"Live\" é una importante ferramenta que é clave para a primeira impresión do usuario, mentres que o modelo de desenvolvemento \"half-rolling\" asegura características á última xunto cunha sólida estabilidade do sistema e unha larga vida.<br><br>A simplicidade é xenial para os usuarios noveles de Linux, pero simple non quere decir que non teñan que aprender nada. Para obter a máxima experiencia en Chakra requírese un certo nivel de competencia, e está máis enfocada a usuarios que comparten o principio KISS e ós que non lles asusta poñerse mans á obra. Sen embargo, se está disposto a aprender e esforzarse un poco, Chakra é una distribución excelente para comezar. Require un mínimo de coñecementos específicos da distro, e a súa instalación inicial é sólida coma unha roca e fácil de manexar.<br> Tamén hai unha maravillosa Guía para Principiantes dispoñible na wiki, para axudarlle no proceso de aprendizaxe no uso de Chakra, KDE, e por ende Linux, desde o mesmo inicio."
#: contents/ui/InfoModel.qml:22
msgid "What needs work"
msgstr ""
msgstr "O que queda por facer"
#: contents/ui/InfoModel.qml:23
msgid ""
......@@ -109,11 +110,11 @@ msgid ""
"you'd expect from a modern installer are implemented. When keeping the "
"install within Tribe's limitations, it works very well. Work continues to "
"get Tribe to be a full featured, complete installer as soon as possible."
msgstr ""
msgstr "Pacman, o xestor de paquetes, non foi deseñado para usarse cunha interface gráfica. Chakra intentou usar AppSet-qt durante algún tempo, pero non manexaba ben as actualizacións complexas. Decidiuse continuar únicamente cá ferramenta en línea de comandos \"pacman\", e o visor de paquetes online coma interface gráfica, hata que estivera listo o novo xestor de paquetes, akabei.<br><br> Tribe, o instalador, aínda non está terminado - como verá na advertencia que aparece ó iniciar la instalación. Para que funcione correctamente simplificouse, o que significa que non están implementadas todas as características que se esperan dun instalador moderno. Mantendo a instalación dentro dos límites de Tribe, éste funciona moi bien. Séguese traballando para facer de Tribe un instalador completo, con todas as súas características, tan pronto como sexa posible."
#: contents/ui/InfoModel.qml:27
msgid "Chakra and KDE"
msgstr ""
msgstr "Chakra e KDE"
#: contents/ui/InfoModel.qml:28
msgid ""
......@@ -128,11 +129,11 @@ msgid ""
"used for regular applications in the repos. Once Chakra has it's own "
"package manager ready (akabei will replace pacman), everything will be "
"handled by one front-end."
msgstr ""
msgstr "Esta é unha distro centrada por completo en KDE. Hasta o punto de que non atopará gtk2 nesta ISO (esto significa que non está o plugin de flash, porque ten dependencias gtk2). O obxetivo é mostrar todo o poder de KDE/Qt e, cando hai unha alternativa razonable dispoñible, opciones de código aberto.<br>Ó final da instalación verá a opción para instalar \"bundles\" - esas son as aplicacións indispensables máis coñecidas con gtk2, as que se espera que estén dispoñibles nunha distro Linux, ou aplicacións que non teñen unha alternativa comparable en Qt. O bundles xestiónanse, polo de agora, usando unha interface aparte, non integrada no xestor de paquetes que se emplea para as aplicacións normais que están nos repositorios. Cando Chakra posúa o seu propio xestor de paquetes (akabei reemplazará a pacman), todo se manexará dende unha única interface."
#: contents/ui/InfoModel.qml:32
msgid "Chakra and Security"
msgstr ""
msgstr "Chakra e a seguridade"
#: contents/ui/InfoModel.qml:33
msgid ""
......@@ -143,4 +144,4 @@ msgid ""
" third tool to handle security included is Clam AntiVirus, which handles "
"detection and removal of malware. You can find more documentation on how to"
" apply any of these tools on our wiki."
msgstr ""
msgstr "A instalación de Chakra ven cá aplicación cortalumes Kufw, pero a configuración deste programa déixase ó usuario. O kernel compílase con varias opcións que dificultan o aceso por MAC, incluíndo Tomoyo e AppArmor, e o paquete \"tomoyo-tools\" inclúese para permitir ó usuario configurar este sistema. Unha terceira utilidade que se inclúe para manexar a seguridade é Clam AntiVirus, que dedicase á deteción e eliminación de malware. Encontrará máis documentación sobre cómo emplear calquera destas ferramentas na nosa wiki."
Markdown is supported
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment